การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารพร้อมมงคล
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์จรัสพิมพ์ วังเย็น จากคณะอุตสาหกรรมการสิ่งและออกแบบแฟชั่น กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ได้รับ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ และอาจารย์อนงค์ ไต่วัลย์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ จากคณะอุตสาหกรรมการสิ่งและออกแบบแฟชั่น กรรมการ และอาจารย์นวรัตน์ ชวนะโชติ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วันทนีย์ แสนภักดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น กรรมการ และ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2559
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.พัทรียา เห็นกลาง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี กรรมการ และดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์สาขาวิชาการเงิน กรรมการและเลขานุการ

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติม คลิก