การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ จาก มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.มาลี  จัตุรัส จากมทร.ธัญบุรี กรรมการ และดร.รัตนาวลี  ไม้สักกรรมการและเลขานุการ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชมพู  เนื่องจำนงค์ จาก ม.เซนต์จอห์น เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กิติกร  ดาววิเศษ จาก ม.อัสสัมชัญ และดร.ฉันทนา  ปาปัดถา คณะเทคโนโลยีสื่อสารฯ กรรมการและเลขานุการ

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พลูสุข  กรรณาริก จาก ม.เอเซียอาคเนย์เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.กรชร  คงเสมา ม.เซนต์จอห์น กรรมการ และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ชำนาญรบ อาจารย์จากสาขาระบบสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก . ผศ.ดร.ธิตินันธุ์  ชาญโกศล จาก มศว.เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณัฐกาญจน์  สุวรรณนาธา จากม.กรุงเทพสุวรรณภูมิกรรมการ และ ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบกรรมการและเลขานุการ

5.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อิงอร  ตั๊นพันธ์ จาก ม.เกษมบัณฑิตเป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร จากม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯกรรมการ และ ดร.พัทรียา  เห็นกลางอาจารย์จากสาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ

6.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน จาก ม.รามคำแหงเป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธิตินันธุ์  ชาญโกศลจากมศว.กรรมการ และ ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

 

7.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์จาก ม.ราชภัฎสวนสุนันทาเป็นประธานกรรมการดร.ไสว  ศิริทองถาวรจากม.ราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ และ ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

8.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราภรณ์  ไทยมา จากม.ศรีปทุม เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.สุบิน  ยุระรัชจากม.ศรีปทุม กรรมการ และดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์สาขาวิชาการเงิน กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี คณะกรรมการตรวจประเมินได้ชมเชยถึงศักยภาพของหลักสูตร และได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น