การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยประธานและคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ มีดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล อุปนายกสมาคมคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ/หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มทร.สุวรรณภูมิ (กรรมการ) และ อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี รองผู้อำนวยการ สำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (กรรมการและเลขานุการ) ทั้งนี้ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณประธานและกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตลอดจนผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภภา คณะบริหารธุรกิจ
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก