โครงการสัมมนากลยุทธ์การตลาดเชิงลึกในยุคดิจิตอล 4.0

เมื่อวันที่ 22 ธันวามคม 2560 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมนาในหัวข้อ กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกในยุคดิจิตอล 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการบรรยายโดย คุณวิกานต์ มงคลจันทร์ ผู้อาวุโส แผนกการตลาด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในเรื่องกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 โดยการจัดสัมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้ด้านสื่อสารโซเซี่ยลมิเดียทางกลยุทธ์การตลาดในยุค 4.0 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก