การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2575) เพื่อให้การการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา
ภาพข่าว / ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ