การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ โดยในปีนี้มีผู้สมัคร 3 พรรค ได้แก่ พรรคที่ 1 “พรรคแล้วกินข้าวกัน (น๊ะ)” พรรคที่ 2 “พรรคพ.พ.ร่วมใจพัฒนา” และพรรคที่ 3 “พรรคเพื่อพบ พบเพื่อพัฒนา” โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนคูหาเลือกตั้งพร้อมเครื่องนับคะแนนจาก กกต. จากนั้นได้ทำการนับผลการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการเปิดคูหาและนับผลคะแนน โดยเปิดให้ผู้สมัครเลือกตั้งเข้าร่วมการเปิดเครื่องนับคะแนน ซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีดังนี้การนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,470 คน โดยแบ่งผลลงคะแนนออกเป็น หมายเลข 1 จำนวนทั้งสิ้น 678 คะแนน หมายเลข 2 จำนวนทั้งสิ้น 479 คะแนน หมายเลข 3 จำนวนทั้งสิ้น 229 คะแนนและไม่ประสงค์ลงคะแนน 84 คะแนน