การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชีได้เต็มศักยภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยได้แบ่งการแข่งขันเป็นระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลพระนคร มอบถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เหรียญรางวัล ทุนการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแด่ทีมผู้ชนะในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ ระดับอาชีวะศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวะศึกษา รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่ : ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อาชีวะศึกษา รับมอบถ้วยอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้แก่ : ทีมวิทยาลัยเทคนิคน่าน ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวะศึกษา ได้แก่ : วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุรีทีม 1 รางวัลชมเชย ระดับอาชีวะศึกษา ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ทีม 2 ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา รับมอบถ้วยอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้แก่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม 2 รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทีม 2

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก