กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ (ย่อย) ปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ (ย่อย) ปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 >> www.bus.rmutp.ac.th/ประชุมผู้ปกครอง60/