ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ขอเชิญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการที่มีสิทธิเลือกตั้ง “เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ” ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร