คณาจารย์สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

teacher_1-smallอาจารย์สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร
Miss Suveena Rungrodruttanagorn
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
E-mail : suveena.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
teacher_6อาจารย์ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว
Mrs. Thidarat Nakkyo
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
E-mail : thaidarat.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
teacher_4-smallอาจารย์วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ
Miss Walisara Yongyingprasert
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
E-mail : Kulisara.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
teacher_5-smallผศ. สิริบุปผา อุทารธาดา
Asst. Prof. Siribuppa U-tantada
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
E-mail : Siribuppa11@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
teacher_2-smallอาจารย์ภิญญา มากธนะรุ่ง
Miss Pinya Magtanaroong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
E-mail : pinya_prim@hotmail.co.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381