งานพัสดุ

ราคากลาง งานพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. ใบแจ้งความต้องการใช้วัสดุ
2.ใบแจ้งความต้องการซ่อม
3.ใบสืบราคา
4.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร(บุคคลภายนอก-เจ้าหนี้การค้า)