ฝ่ายวางแผน

 นางศิราณี รูปงาม
Mrs. Siranee Rupngam
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
E-mail :siranee.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
 นางสาวสุจินดา อิ่มเงิน
Miss Sujinda Imngoen
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
E-mail :sujinda.i@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201