งานสารบรรณ

archives_1

นางนางสาววิมลรัตน์ วงษ์ศรี
Miss.Wimonrat Vongsri
หัวหน้างานสารบรรณ
E-mail :vimonrat.v@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2108
archives_2

นางสาวสมฤทัย สายใจ
Miss.Somrutai Saijai
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
E-mail :somrutai.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2108