ตารางการเรียนการสอนชดเชย

ด้วยงานหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และมีการจัดโครงการต่างๆขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียน การสอนครบถ้วนตามหลักสูตร จึงมีการจัดตารางให้อาจารย์สอนชดเชย ตามวัน เวลาดังภาพที่แนบมาพร้อมนี้

ปล.ขอให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา และวิชาต่างๆที่มีการเรียนการสอนชดเชย และทำความเข้าใจกับตารางชดเชยนี้ด้วยนะครับ

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน