ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Bali State Polytechnic

วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย อาทิ วิธีการนุ่งโจงกระเบน การรำวง เป็นต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2- ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก