รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา                                      ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสัมภาษณ์                วันที่ 25 ธันวาคม 2560

สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา                              วันที่ 10 – 12 มกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา       วันที่ 29 มกราคม 2561

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา                           วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

มอบทุนการศึกษา                                                  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้แก่นักศึกษาที่สนใจรับทุนการศึกษาได้แก่

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  2. เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ระหว่างรับทุนจากที่อื่น ยกเว้น นักศึกษากู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนักศึกษาที่กู้เงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  4. มีความประพฤติดี ไม่เคยผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและไม่เคยต้องโทษหรือคดีใดๆ
  5. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์และประเภทกิจกรรมดีเด่น

 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

  1. ต้องช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยฯ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯและคณะฯอย่างต่อเนื่อง
  2. นักศึกษาทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. นักศึกษาทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากนักศึกษาถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง จะถูกพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาในปีถัดไป

 

**  หากคณะกรรมการมีการตรวจสอบพบว่าผู้รับทุนมีการให้ข้อมูลเป็นเท็จ คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามีอำนาจพิจารณายกเลิกการให้ทุนการศึกษาได้ และตัดสิทธิการขอรับทุนการศึกษาทุกประเภทตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานั้น**

 

ใบสมัครทุนการศึกษา ประเภทกิจกรรมดีเด่น คลิกที่นี่

ใบสมัครทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุน คลิกที่นี่