คณาจารย์สาขาธุรกิจระหว่งประเทศ

Inter_4 (Small)ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
Dr.Rattanavalee Maisak
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
E-mail : rettanavalee.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
Inter_1 (Small)นายกำพร สุวรรณฉิม
Mr. Gumporn Suwannachim
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
E-mail : gumporn.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
inter_5 (Small)นายธนภณ รัชตกุลพัฒน์
Mr. Thanaphon Ratchatakulpat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
E-mail : thanaphon.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381