นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

247025
247028
247029
247031

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุต ภวกานันท์กุล ผู้จัดการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A  ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ ICHS 2015 The 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES “Learning in the 21st Century : Perspectives in the Humanities and Social Sciences” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
ภาพข่าวโดย :  โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A