บริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี)

สาขาวิชาการเงิน (Finance)


นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล, ผู้จัดการกองทุน
นักบริหารความเสี่ยง, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ผู้ตรวจสอบทางการเงิน, นักการเงิน, นักลุงทุน
นักวิชาการเงินภาครัฐและเอกชน,นักการธนาคาร
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าของกิจการ อ่านต่อ>>>

สาขาวิชาการตลาด (Marketing)


ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย, ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก, ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
ประชาสัมพันธ์,ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายจัดซื้อ
นักการตลาด นักขาย นักสื่อสารการตลาด, ผู้บริหารงานฝ่ายวิจัยการตลาด ธุรกิจ อ่านต่อ>>>

สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)


ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร, นักบัญชีบริหาร,ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี, นักการศึกษาและเทคโนโลยีทางบัญชี, นักวิเคราะห์ทางการเงิน, ที่ ปรึกษาทางการเงินและบัญชี
อ่านต่อ>>>

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(
Business English)


พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ เลขานุการ พนักงานสายการบิน พนักงานธนาคาร พนักงานแปล พนักงานนำเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงานนำเข้าส่งออก พนักงานด้านต่างประเทศ พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานบริหารทั่วไปในองค์กรภาครัฐและเอกชน พนักงานฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจทุกรูปแบบ   อ่านต่อ>>>

สาขาวิชาการจัดการ (Management)


ผู้บริหารในภาคธุรกิจและภาครัฐ, นักวิชาการนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ, เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปองค์การภาครัฐและเอกชน, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน,เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน, เจ้าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน, เจ้าหนาที่สวัสดิการทั้งภาครัฐและเอกชน, ประกอบชีพภาครัฐและเอกชนด้านการขนส่งการจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านต่อ>>>

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business)


ผุ้นำเข้า ส่งออก ผู้เจรจาสินค้า ผู้กระจายสินค้า ผู้ประสานธุรกิจระหว่างประเทศนักวิเคราะห์งานด้านต่างประเทศ ผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ เจ้าหน้าที่ตรวจตราภาษีศุลกากรเจ้าหน้าที่นำเข้าและส่งออก ผู้จัดการระหว่างประเทศ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างประเทศผู้ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ ผู้จัดการด้านโลจิตติกส์ ผู้จัดการด้านนำเข้าและส่งออก อ่านต่อ>>>

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
(Information system)


นักพัฒนาโปรแกรม, นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน, นักพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการAndroid และ iOS, เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบฐานข้อมูล, เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค,เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสารสนเทศ , นักวิชาการสารสนเทศ
อ่านต่อ>>>