บุคลากรบริหารธุรกิจรับรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี 2560 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 13 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งได้แก่

– ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ : รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร

– ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม : รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

– คุณสมศักดิ์ หงษา : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจเอกชน

– อาจารย์ศรีนาย คุเณนทราศัย : รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่นแบบสร้างรายได้

และ นางสาวศิราภรณ์ โรจนธนภัทร์ : รางวัลกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น