โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน

เมื่อวันที่ 15-17 ที่ผ่านมา งานบริการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2) ณ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณาจารย์วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการตอนรับจากคุณสุชาติ เต็งประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ และคุณวัฒนา ช่อผกา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากนั้นได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพด้วยการเพาะเห็ดกระด้าง โดยคุณเพียรชัย แก้วอินธิและคุณชุลีพร นาคพวง เจ้าของฟาร์มเห็ดพันธุ์ธัชสายไหม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนั้นแล้วยังมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีที่ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคิดต้นทุน และการวางระบบบัญชี เพื่อเป็นการต่อยอดให้ธุรกิจต่อไปในอนาคต

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

ภาพเพิ่มเติม คลิก