การปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1/2560

วันนี้ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูรและคุณพงษ์พันธ์ พัฒนลิขิต จากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยใจความสำคัญในการปฐมนิเทศในครั้งนี้นอกจากที่จะเป็นการให้กำลังใจและพัฒนานักศึกษาทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยและคณะแล้วแต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือวินัยทางด้านการศึกษาโดยนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาจำเป็นต้องเรียนควบคู่กับการเล่นกีฬาไปด้วย เพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นทางคณะบริหารยังได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่มีผลงานด้านกีฬาและการเรียนดีเด่น และนักกีฬาที่มีการพัฒนาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก