ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2560

วันนี้ (2 มิถุนายน 2560) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560
โดยช่วงเช้าพิธีสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้รับเกียรติจากดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมคณาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธี
จากนั้น ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
โดยมีดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครกล่าวต้อนรับและให้โอวาท
ในพิธีรับขวัญนักศึกษาใหม่และรับฟังบรรยายจากพันตำรวจเอก ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ในหัวข้อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางพรบ.คอมพิวเตอร์และโทษของยาเสพติด
ก่อนที่ช่วงบ่ายนักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสนุกสนาน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดยชมรมสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก