ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2560

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ซึ่งมีนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจาก 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์พิศา ศรีสุเมธากุล ที่ปรึกษา CPF training center พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรพิเศษ และะในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “ประเด็นการทำโครงการงานสหกิจ” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และรูปแบบของการทำโครงอย่างถูกต้องและถูกวิธี จากนั้นหัวหน้าสาขาวิชา ได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก