“โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะบริหารธุรกิจ”

ร่วมปล่อยของประลองความคิดกับ “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะบริหารธุรกิจ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท
#หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน
1. ผู้เข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้ ท่าน/ทีมละ 3 ชิ้น
2. จัดส่งผลงานการรออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด
3. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอกและสื่อความหมายของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
4. มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล สวยงาม ดึงดูดความสนใจ และจดจำได้ง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์กับสื่อทุกประเภท
5. เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วยตนเองหรือทีมงานของตนเอง ไม่เป็นการคัดลอก ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต้องไม่เคยนำเสนอ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
6. หากไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการปรับใช้ผลงานอื่นๆ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหรือได้รับรางวัลแล้วให้เป็นลิขสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
#รายละเอียดการจัดทำผลงาน
1. ส่งผลงานเป็นแบบภาพนิ่ง ขนาด A4 ลงบนกระดาษพื้นสีขาว พร้อมคำบรรยายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด
2. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10/CS3/EPS/JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI) พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK และแบบตัวอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่สามารถนำไปขยายไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับจัดทำป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่และใช้ติดตั้งบนผนังอาคารได้ โดยบันทึกใส่แผ่น CD/DVD จำนวน 1 ชุด
3. กรอกรายละเอียดใบสมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือE-mail ที่สามารถติดต่อได้ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง) แนบมาพร้อมกับผลงาน (เอกสาร 1 ชุด ต่อผลงาน 1 ชิ้น)
#คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคณะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ท่าน/ทีมละไม่เกิน 3 ชิ้น)
#รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท
รางวัลชมเชย 500 บาท 2 รางวัล
#ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0 2665 3555 ต่อ 2101-2103
ในวันและเวลาราชการ (งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ busprd@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/rmutpbus
 
–ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560–