ประกาศคณะบริหารธุรกิจ “แจ้งการร่นคาบเรียน”

ด่วน !!!!

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  “แจ้งการร่นคาบเรียน”

เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจได้กำหนดจัดงานพิธีมุฑิตาจิต “จริยานุสรณ์พณิชยการพระนครอำลา” แด่อาจารย์เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 07.00 – 12.00 น. ทั้งจึงขอแจ้งการร่นคาบเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี  โดยคาบแรกเริ่มเรียนในเวลา 12.00 – 12.50 น.

ร่นคาบ_Page_1

ร่นคาบ_Page_2