ประกาศส่งตัวแทนรับบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ !!
งานสวัสดิการข้อแจ้งให้นักศึกษาทุกชั้นปี ส่งตัวแทนรับบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2560
สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ และ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (สามารถรับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานสาขาวิชาของแต่ละสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่)
สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ (สามารถรับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่งานสวัสดิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ห้องพยาบาลศูนย์พณิชยการพระนคร อาคารมงคลอาภา ชั้น 1)
#หมายเหตุ : หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑิรา แจ้งเนตร (พี่แหม๋ม) โทร.093-352-1981 หรือ 02-665-3555 ต่อ 2404