บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ”

วานนี้ (11 ตุลาคม 2560) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉวีวรรณ สุคันธรัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณนงลักษณ์ ทองนาค ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ คุณนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันท์ หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจการประเมินฯ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม