ทำเนียบผู้บริหาร

H_1

ดร.ปริญญา มากลิ่น
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Dr. Parinya Maglin
Dean of The Faculty of Business Administration
E-mail : parinya.m@rmutp.ac.th
Website : http://bus.rmutp.ac.th
H_2

ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Dr. Suwit Waitip
Vice-Dean for Administrative
E-mail : suwit.w@rmutp.ac.th
Website : http://bus.rmutp.ac.th
H_3ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Dr. Srisuda Intamas
Vice-Dean for Student Affairs
E-mail : srisuda.i@rmutp.ac.th
Website : http://bus.rmutp.ac.th
H_4ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Asst. Prof Patcharinporn Phuapisit
Vice-Dean for Academic Affairs and Research
E-mail : patcharinporn.p@rmutp.ac.th
Website : http://bus.rmutp.ac.th
H_5ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จันทโชโต
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Asst. Prof Jamnong Jamtachoto
Vice-Dean for Planning
E-mail : jamnong.j@rmutp.ac.th
Website : http://bus.rmutp.ac.th
H_6อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช
ผู้ช่วยคณบดี
Miss. Boonriem Tagairach
Assistant to the Dean
E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th
Website : http://bus.rmutp.ac.th
H_7อาจารย์มันทนา รังษีกุล
ผู้ช่วยคณบดี
Miss. Mantana Rangsrikul
Assistant to the Dean
E-mail : mantana.r@rmutp.ac.th
Website : http://bus.rmutp.ac.th
Fin-999
อาจารย์นัทธ์หทัย หลงสะ
ผู้ช่วยคณบดี
Miss. Nathathai Longsa
Assistant to the Dean
E-mail : nat_hathai@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323