ประกาศรายชื่อและรายละเอียด ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS Portfololio (มัธยมปลาย)และประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ปวช./ปวส.

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS

รายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ข้อเขียน) กรณีพิเศษ (โควตา)ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดห้องสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา)ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาการบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาการตลาด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาการจัดการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาการเงิน