ฝ่ายกิจการนักศึกษา

sa01นางลาวัลย์ สายสุวรรณ
Mrs. Lawan Saysuwan
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ,หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
E-mail : Lawan.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa05นางสาวฐิติพร ธนาวงค์
Miss. Titiporn Tanawong
หัวหน้างานแนะแนว
E-mail : titiporn.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
sa06นางสาวนุชนาจ รัชฎาวรรณ์
Miss Nuchanat Rachadawan
หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพี่อการศึกษา (กยศ.)
E-mail :nuchanat.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
sa02นางสาววรัญญา สมศิริ
Miss Warunya somsiri
หัวหน้างานกีฬา
E-mail : Warunya.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa04ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ปันมาเชื้อ
Mr. Veerapon Panmachua
หัวหน้างานวิชาทหาร
งานพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม

E-mail :Veerapon.pa@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa0นายธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์
Mr. Thanawat Sudjidsomphote
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา
E-mail : thanawat.su@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง
Miss Nattawan Chanpong
เจ้าหน้าที่งานกีฬา
E-mail :nattawan.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402