ฝ่ายกิจการนักศึกษา

sa01
นางลาวัลย์ สายสุวรรณ
Mrs. Lawan Saysuwan
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ,หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
E-mail : Lawan.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa05
นางสาวฐิติพร ธนาวงค์
Miss. Titiporn Tanawong
หัวหน้างานแนะแนว
E-mail : titiporn.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
sa06
นางสาวนุชนาจ รัชฎาวรรณ์
Miss Nuchanat Rachadawan
หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพี่อการศึกษา (กยศ.)
E-mail :nuchanat.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
sa02
นางสาววรัญญา สมศิริ
Miss Warunya somsiri
หัวหน้างานกีฬา
E-mail : Warunya.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa04
ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ปันมาเชื้อ
Mr. Veerapon Panmachua
หัวหน้างานวิชาทหาร
งานพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม

E-mail :Veerapon.pa@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa07
นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง
Miss Nattawan Chanpong
เจ้าหน้าที่งานกีฬา
E-mail :nattawan.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
sa09
นางสาวมณฑิรา แจ้งเนตร
Miss Montira Jaengnet
งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย
E-mail :montira_35@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
60240
นางสาวชุติมา ชาตะรัตน์
Miss Chutima Chatarut
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

E-mail :c.chatarut@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401