โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 3 (การนำเสนองานวิจัย) ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA เป็นวิทยากรบรรยาย โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้การเขียนข้อเสนอการวิจัยไปจนถึงการฝึกปฏิบัติการนำเสนอข้อเสนอการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาค
ที่มา/ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ