พิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะบริหารธุรกิจ

วันนี้ (10 มีนาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น นำโดยดร.ปริญญา มากลิ่นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเขาร่วมในพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ การประกาศเจตจำนง “การบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไร้การคอร์รัปชั่น” เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร มีความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความเสมอภาคในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก