พิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณวิเชียร สุนทรประสาท ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ปวช. รุ่น 20

4253
4254
4255

พิธีมอบทุน

เมื่อเร็วๆ นี้  คุณวิเชียร สุนทรประสาท ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ปวช. รุ่น 20 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 310,000 บาท เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมี รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558  ณ ห้อง R101  อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ