พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร 2560

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 156 ทุน เป็นเงิน 1,708,000 บาท ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 76 ราย นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 37 ราย และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 43 ราย ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กล่าวขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใจความว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษานั้นจะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาทุกคนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต การเป็นคนที่มีคุณภาพจะช่วยเสริมด้านการเรียน การทำงานและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การศึกษาอย่างเดียวที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จได้ แต่ยังมีสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูรู้คุณและความซื่อสัตย์สุตจริต ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติมคลิก