พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัลประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา บูรณะกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดและนางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี นำนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัลประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยได้รับเกี่ยรติจาก คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

ภาพข่าว : นางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ