ภาพบรรยากาศความพร้อมการจัดสถานที่รวมพลพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ


วันนี้ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และ ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.พระนครได้เดินทางมาตรวจความพร้อมการจัดสถานที่ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับและพาตรวจความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งเป็นจุดรวมพลของกลุ่มบุคคล/หน่วยงานร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ข่าว/ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ