มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่บุคลากรทั้ง 3 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แก่ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี และอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และอาจารย์นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ได้รับแต่งตั้งเป็น อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว