รับสมัครทุนการศึกษา ปริญญาตรี “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” (ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า)

คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1– 4 คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  4. ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่ต้องโทษทางกฎหมาย
  5. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ / มหาวิทยาลัย
  6. ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หรือทุนอื่นๆจากหน่วยงานภายนอกในขณะสมัคร ยกเว้นทุนการศึกษาจากกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ให้กรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ งานสวัสดิการฯ (ทุนการศึกษา) ของคณะที่ศึกษาอยู่ ในวันและเวลาราชการ

# สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่