เปิดรับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

เปิดรับสมัคร !!
นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2561

#คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. ผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ไม่เป็นคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
4. ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ
และระเบียบมหาวิทยาลัย
5. ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสียหาย
6. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก มีใจรักในงานกิจกรรม
มีความอดทนและเสียสละต่อส่วนรวม
7. เป็นบุคคลที่คณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร
พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแล้ว
จะไม่มีผลเสียหายใดๆเกิดขึ้นทั้งด้านส่วนตัวและชื่อเสียง
ของคณะและมหาวิทยาลัย

#สอบถามข้อมูลและติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล / ห้องสโมสรนักศึกษา