ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารและบริษัท

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามและแถลงโครงการความร่วมมือ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและบริษัท โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ปริญญา มากลิ่นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอส.วี.พี. กรุ๊ป  คุณวิชญะพัฒน ปุงคานนท์ ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   คุณวัศกร เทพทิม Head of Human Resources ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)   คุณอภิชาติ โกวสุจริตกุล Assistant Head of Human Resources Management ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในรูปแบบของสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก