โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม จัดโดยสาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 8 กันยายน 2560 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม” และ “กลยุทธ์การสร้าง และพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม” การบรรยายในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือผู้ที่มีความสนใจได้รับความรู้ แรงบันดานใจและนำกลไกการบริหารจัดการและกลยุทธ์ต่างๆ ไปปรับใช้กับธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการ และสังคม อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานเกียรติคุณสถาบัน LEAD Business Institute เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ข่าว/ภาพข่าว โดย งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก