การสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครได้จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนของพณิชยการพระนคร เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์ จำนวนกว่า 100 ราย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ