สัมมนา Step Plus & Attitude for Success

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการจัดการสู่การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ “Step Plus & Attitude for Success” และได้รับเกียรติจาก คุณประณม ถาวรเวช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส และคุณสทาศัย พงษ์หิรัญ ครูสอนการแสดงโรงเรียนสอนการแสดง The Drama Academy By Kru Ngor มาบรรยาย และพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา ให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเหมาะสมกับคำว่า “การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ” รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางใจ อุปนิสัย อารมณ์ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นและเป็นที่ยอมรับแก่สังคม ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (ชั้น 6) อาคาร 90 ปี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก