คณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

it_4-smallผศ.ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ
Asst. Prof. Dr. Sirirat Chamnanrob
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : sirirat.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_1 (Small)ดร.อารีย์ มยังพงษ์
Dr. Aree Mayoungpong
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : aree.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_8-smallอาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น
Mrs. Kuakul Tayen
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : Kuakul.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
IT0002อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช
Mr. Narongrit Teeravech
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : narongrit.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_5-smallอาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช
Mr. Piyapan Suwannawach
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : piyapan.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_002อาจารย์พงศกร หิรัญโรจน์
Mr. Pongsakorn Hirunrojana
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและประเมินผล

E-mail : pongsakorn@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 6301
it_2-smallอาจารย์พรคิด อั้นขาว
Mr. Pornkid Unkaw
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : pornkid.u@rmutp.acth
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_3 (Small)ดร.สุจิรา ไชยกุสินธุ์
Dr. Suchira Chigusin
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : suchira.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
it_003-smallอาจารย์สุวิทย์ ฝอยฝน
Mr. Suwit Foyfon
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : rainspary@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2362
IT0001อาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล
Mr. Kreadtisak Lappanitchayakul
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : kreadtisak.l@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2306

อาจารย์ศราวุธ แดงมาก
Mr.Sravudh Daengmak
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
E-mail : sravudh.d@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2362