เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

DO01

นางสาวธีรวรรณ ทรัพย์คล้าย
Miss.Terawan Subklai
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
E-mail : terawan.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
DO02

นางวิจิตรา แย้มเดช
Mrs.Vijittra Yamdech
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
E-mail :vijitra.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2002
DO03

นางสาวศิริพร เสียงอ่อน
Miss.Siriporn Seangoon
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
E-mail :siriporn.se@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2002
DO04

นางสาววรรณวิศา อุ่นจอก
Miss.Wanwisa Unjok
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายบริหาร
E-mail :Wanwisa.u@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2302