สำนักงานฝ่ายบริหาร

ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Dr. Suwit Waitip
Vice-Dean for Administrative
E-mail : suwit.w@rmutp.ac.th

สำนักงานคณบดี

DO01

นางสาวธีรวรรณ ทรัพย์คล้าย
Miss.Terawan Subklai
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
E-mail : terawan.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
DO02

นางวิจิตรา แย้มเดช
Mrs.Vijittra Yamdech
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี
E-mail :vijitra.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2002
DO03

นางสาวศิริพร เสียงอ่อน
Miss.Siriporn Seangoon
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี
E-mail :siriporn.se@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2002
DO04


นางอัมพิกา เนตรคงศิลป
Mrs.Umpika Netkongsilp
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี
E-mail :umpika.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2302
archives_2

นางสาวสมฤทัย สายใจ
Miss.Somrutai Saijai
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
E-mail :somrutai.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2108
personnel_1


นางสาวชุติมา บุญรอด
Miss.Chutama Boonrod
หัวหน้างานบุคลากร
E-mail :chutima.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
personnel_2

นางสาวชลิตตา ภมรพล
Miss.Chalitta Pamornpon
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
E-mail :chalitta.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
document_1

นางสาวตฤภร พระพรชัย
Miss. Tarueporn Prapronchai
หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์
E-mail :tarueporn.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2106
document_2

นางสาวจิตภักดิ์ โตวิเวก
Miss. Jutarat Phochan
เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์
E-mail :.............@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2106
finance_1

นางสาวมลิวรรณ ชัยฮะนิจ
Miss. Maliwan Chaihanich
หัวหน้างานการเงิน
E-mail :maliwan.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
finance_2

นางสาวกาญจนา กูรสุรพงศ์
Miss. Kanchana Koonsurapong
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
E-mail :kanchana.ko@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
finance_3

นางสาวนันทิดา ไกรประสิทธิ์
Miss. Nantida Kaiprasitthavorn
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
E-mail :nantida.kr@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
finance_4

นายพงศพร สุดจิตร์สมโภชน์
Miss. Pongsaporn Sudjitsompoch
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
E-mail :pongsaporn.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
account_1

นางสาวกวิสรา แป้นพรหม
Miss. Kavisara Panprom
หัวหน้างานบัญชี
E-mail :kavisara.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2105
  
parcel_3

นางพิมพ์สิริ วิชิต
Miss. Pimsiri Vichit
หัวหน้างานพัสดุ
E-mail :pimsiri.v@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
parcel_2

นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์จันทร์
Miss. Jutarat Phochan
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
E-mail :jutarat.ph@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
parcel_1

นางณฐิชยา ถุงทอง
Miss. Natichaya Thungthong
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
E-mail :natichaya.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
parcel_4

นางสาวอารดา เรืองศักดิ์ภักดี
Miss. Arada Ruengsakpakdee
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
E-mail :arada.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107