ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีส่งมอบโครงการ “พัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อยกระดับการศึกษา ณ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวส่งมอบโครงการฯ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวรับมอบโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยการบูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ วิชาการ และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษานำไปสู่ การปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดคุณภาพอย่าง ต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มีคุณภาพ นอกจากนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด มูลค่า 345,000 บาท ชุดแปลงผักไฮโดรโปนิก จำนวน 2,000 บาท และทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ มูลค่า 80,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผอ.บุญช่วย ความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ได้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก