หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทำงานเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประจำคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกัลยาณ์ ภูวนันท์ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้คณะผู้บริหารคณะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00 -12.30น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ