อบรมสัมมนา Gen Y Spiration 2016

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัด โครงการ “อบรมสัมมนา” โดยมี ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ “Gen Y Spiration ” ได้รับเกียรติจาก คุณณธีพัฒน์ กุลปรีชาเศรษฐ์ มาบรรยาย… ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม การสัมมนากว่า 200 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (ชั้น 6) อาคาร 90 ปี

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก